Herbarium Hotel

Polityka prywatności 

Polityka prywatności

 

W związku ze zmianą z dniem 25 maja 2018 r. obowiązujących przepisów z zakresu prawa ochrony danych osobowych, tj. początkiem  obowiązywania Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  dalej również jako „RODO”, wprowadza się poniższą politykę prywatności w HERBARIUM HOTEL&SPA.

 

 1. Administrator Danych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest JM Solutions Sp. z o.o., adres: ul. Włocławska 33, 88-230 Piotrków Kujawski, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr: 0000430562, NIP: 8891512561, REGON: 341316696,  zwana dalej „Hotelem”.

 

 1. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt z Hotelem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@herbariumhotel.pl lub JM Solutions Sp. z o.o., adres: ul. Włocławska 33, 88-230 Piotrków Kujawski, z dopiskiem „RODO”.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Hotel powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą się Państwo zwracać we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.  W szczególności Inspektor Ochrony Danych chętnie pomoże oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail:                                   dane.osobowe@herbariumhotel.pl  

 

 1. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Aby świadczyć oferowane Państwu usługi, niezbędne jest przetwarzanie przez Hotel w różnych celach Państwa danych osobowych.

 

Przekazane Hotelowi dane osobowe będą przetwarzane zawsze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanym w skrócie „RODO”.

 

Dane osobowe Hotel pozyskuje od Państwa w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Państwo wyraziliście taką zgodę, jak również w trakcie świadczenia oferowanych przez Hotel usług. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i w oparciu  o wskazane niżej podstawy prawne:

 

 1. dokonanie wyceny usługi, rezerwacja usługi, wykonanie usługi,

 

      Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
 • Informacje dotyczące narodowości;
 • Numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
 • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
 • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta;
 • Numer rezerwacji.
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);

 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 

Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w wymaganych przez prawo celach statystycznych (obowiązek GUS, opłata miejscowa).

 

 1. personalizowanie usług zgodnie z osobistymi preferencjami klienta, zarządzanie relacjami z klientem przed pobytem w trakcie i po pobycie,

 

       Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Osobiste Preferencje Klienta co do zakresu i sposobu świadczenia usług
 • Monitorowanie korzystania z usług
 • Zarządzanie dostępem do pokoi
 • Adres e mail;
 • Imię i Nazwisko;
 • Numer rezerwacji.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu)

 

 1. wystawienie rachunku, faktury, spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie przez wymagany przepisami okres dokumentacji księgowej,

 

       Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko;
 • Firma;
 • Adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • Numer NIP;
 • Numer rezerwacji.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych)

 

 

 1. rozpatrzenie reklamacji,

 

        Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Numer rezerwacji;
 • Informacje podane przez Klienta jako uzasadnienie reklamacji, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO

 

 • Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 

 1. badanie satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja usług,

 

       Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Adres e-mail;
 • Numer rezerwacji;
 • Imię i nazwisko;
 • Komentarze lub sugestie gości.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu) oraz art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).

 

 1. tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO i wynikających z tej podstawy obowiązków,

 

Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych) art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

 1.  ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 

       Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
 • Adres zamieszkania (jeżeli został podany)
 • Numer PESEL lub NIP (jeżeli został podany)
 • Adres e-mail;
 • Stanowiące dane osobowe w rozumieniu RODO informacje mogące służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami 
 • Adres IP;
 • Numer rezerwacji.

 

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Hotelu jest Hotelu jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

 1. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganie popełnianiu przestępstw:

 

       Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Dane z systemu kart kluczy;
 • Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Adres IP.

 

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Hotelu jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie Hotelu bezpieczeństwa i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenie Hotelu).

 

Hotel informuje, że Dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 60 dniach od daty ich rejestracji.

 

 1. cele analityczne (badanie i analizowanie aktywności na stronie internetowej należącej do Hotelu,

 

       Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Data i godzina odwiedzin strony;
 • Rodzaj systemu operacyjnego;
 • Przybliżona lokalizacja;
 • Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • Czas spędzony na stronie;
 • Odwiedzone podstrony;
 • Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

 

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

 

 

 

 1. administrowanie stroną internetową (automatyczne zapisywanie poniższych danych w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Hotelu, bez czego Administrowanie stroną internetową przy użyciu serwera nie byłoby możliwe):

 

      Przetwarzane dane osobowe:

 

 • Adres IP;
 • Data i czas serwera;
 • Informacje o przeglądarce internetowej;
 • Informacje o systemie operacyjnym

 

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową).

 

 1. wykorzystywanie cookies (ciasteczek)

 

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z obsługa tzw. „cookies” zawarte są w punkcie 14 niniejszej Polityki prywatności.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu)

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W swojej działalności, jak większość jednostek świadczących podobnego rodzaju usługi, hotel korzysta z usług innych podmiotów, co może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Podobnie, obowiązek przekazania Państwa danych osobowych określonym organom, instytucjom czy podmiotom może wynikać treści właściwych przepisów prawa lub decyzji właściwego. Z związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności:

 

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), Sądy),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym w prowadzonej działalności na zlecenie Hotelu, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, świadczących usługi niezbędne dla należytego prowadzenia przez Hotel działalności 

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Hotel przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie jest niezbędne wykonywanie innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (przykładowo przechowywanie danych na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane dodatkowo są zabezpieczone — poprzez pseudonimizację, polegającą na zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, w taki sposób, iż bez dodatkowego klucza niemożliwe jest ich odczytanie, co czyni je całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lub 10 lat oraz dodatkowo 1 roku — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od terminów przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi,  a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 5 pełnych lat oraz dodatkowo okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

4. W/w okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby w celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

6. Dodatkowy okres związany z przetwarzaniem danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego wynika z przepisów prawa podatkowego dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

 1. Prawo wycofania zgody

 

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może być ona cofnięta.

2. W celu skorzystania z prawa  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy postępować zgodnie z punktem 9 podpunkt 5. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

 

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy oraz rozliczenia usług. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

2. Aby zlecić usługę w Hotelu, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 3 A niniejszej polityki prywatności.

3. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym

4. Aby móc się skontaktować z Państwem w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego hotel nie jest w stanie nawiązać kontaktu czy wysłać potwierdzenia rezerwacji.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 

1. Hotel informuje, posiadają Państwo prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych

2.  W niektórych sytuacjach Hotel może zgodnie z prawem odmówić spełnienia wskazanych wyżej uprawnień. Odmowa uwzględnienia żądania, następuje po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych  w związku z Państwa szczególną sytuacją. Zgodnie z RODO hotel może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Hotel zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

5. Uprawnienia można zrealizować poprzez :

 • Wysłanie wiadomości e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres dane.osobowe@herbariumhotel.pl, lub
 • przesłanie korespondencji  na adres Inspektora Ochrony Danych JM Solutions Sp. z o.o., ul. Włocławska 33, 88-230 Piotrków Kujawski, z dopiskiem „RODO”, lub
 • przekazanie recepcjoniście podczas wizyty w Hotelu

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Hotel informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 

 

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

1. Hotel korzysta z wielu popularnych usług i technologii, oferowanych przez zewnętrzne podmioty, jak np.  Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza EOG, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

2. Z uwagi na wprowadzenie przez RODO ograniczeń w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na niestosowanie tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca.

3. Hotel zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — (por. strona Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl) które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, stąd korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

 

 1. Cookies

 

 1. Hotel realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Hotelu, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług hotel korzysta (Facebook, Google, Instagram).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych takich jak na przykład:
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej (sprawne działanie witryny w celu umożliwienia łatwiejszego korzystania korzystać z funkcji na niej dostępnych, poprzez przykładowo zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie)
 • tworzenie statystyk —(wykorzystywanie do analizy sposobu  jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, w tym liczby odwiedzin, długości odwiedzin, zainteresowania treściami, itp., co pozwala na ulepszanie strony internetowej i dostosowywanie jej działanie do preferencji użytkowników).
 • utrzymanie stanu sesji —(umożliwienie podtrzymanie sesji, co oznacza, że po przejściu na inną podstronę nie jest konieczne każdorazowe podawanie ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej)
 • zapewnianie bezpieczeństwa —(wykorzystywanie w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta)
 • korzystanie z funkcji społecznościowych (umożliwienie, za pomocą tzw. pixelu Facebooka polubienia naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny)
 • stan sesji ( zapisywane informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, co umożliwia identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach oraz pomaga ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron)

 

 1. Przy pierwszej wizycie na stronie HERBARIUM HOTEL&SPA**** użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 2.         Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 4. Szanując autonomię wszystkich użytkowników strony internetowej, Hotel uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Napisz do nas 

* wartości wymagane

Rezerwuj onlineRezerwuj

Newsletter

Zapisz się na darmowy newsletter. Otrzymasz drogą elektroniczną informacje o aktualnych promocjach, rabatach i konkursach.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, by otrzymywać najnowsze informacje dotyczące ofert i wybierz jedną z korzyści.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez JM SOLUTIONS SP Z O.O., Włocławska 33, 88-230, Piotrków Kujawski Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane