Herbarium Hotel

EU Projects 

Projekt pt: „PRZEBUDOWA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W CHOMIĄŻY SZLACHECKIEJ NA HOTEL Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, KONFERENCYJNYM ORAZ CENTRUM REHABILITACYJNYM I SPA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Wartość projektu 14 855 070,84 zł
wydatki kwalifikowalne 10 015 113,68 zł
dotacja – pomoc Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 113 963,58 zł
dotacja – budżet państwa 725 993,58

Informujemy, że firma JM SOLUTIONS Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pn. "Zwiększenie konkurencyjności poprzez eksport usług Herbarium Hotel & Spa"

Całkowita wartość projektu 418 640,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 178 485,83 PLN

Okres realizacji: 2013-2014

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez JM SOLUTIONS Sp. z o.o. projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności poprzez eksport usług HERBARIUM HOTEL&SPA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”, zapraszam do składania ofert na  zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu strategii wprowadzenia nowych usług na rynki docelowe – Niemiecki,  Ukraiński, Szwedzki, Fiński, Brytyjski.

 

Zamawiający
JM Solutions Sp. z o. o.
ul. Włocławska 33
88-230 Piotrków Kujawski

NIP: 5540463999

Przedmiot zapytania ofertowego:
Usługa doradcza polegająca na opracowaniu strategii wprowadzenia nowych usług na rynki docelowe – Niemiecki,  Ukraiński, Szwedzki, Fiński, Brytyjski.

Kryterium wyboru ofert:
100% najniższa cena;

Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:

Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą zostać sporządzone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania i zawierać:

 1. Dane oferenta:
  • Pełna nazwa podmiotu;
  • Adres;
  • Adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
  z niniejszym zapytaniem;
 4. Datę ważności oferty;
 5. Termin wykonania przedmiotu zapytania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 04.05.2015 r. do godz. 15:00:

 • w formie elektronicznej na adres aleksandra.miszczuk@herbariumhotel.pl,
 • osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera w siedzibie Firmy w Piotrkowie Kujawskim (88-230) przy ul. Włocławskiej 33.

Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego – w Piotrkowie Kujawskim (88-230) przy ul. Włocławskiej 33.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Aleksandra Miszczuk
tel. 509 666 480
e-mail: aleksandra.miszczuk@herbariumhotel.pl

 

Contact us 

* required

Book onlineBook

Newsletter

Subscribe to our free newsletter. You will receive information about current special offers, discounts and competitions by e-mail.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, by otrzymywać najnowsze informacje dotyczące ofert i wybierz jedną z korzyści.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close